4589/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ kế hoạch số 161/KH/TN-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gian Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác năm 2010 của Bộ và tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Kinh phí tổ chức trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3

-Bộ trưởng (để b/c).

-Lưu: VT. ĐTN. TNC, 04

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác