458/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Tuần lễ phim Pháp ngữ.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Cục Điện ảnh phối hợp với Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương thuộc tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Liên hoan phim Pháp ngữ tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh với 12 phim truyện và phim tài liệu của các nước Cameroun, Tunisie, Pháp, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Bỉ và của Việt Nam (Còn lại với thời gian, Những nẻo đường công lý, Chốn quê) nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp ngữ 20/3.

Thời gian: 18/3-18/4/2011

Điều 2. Về kinh phí: Cục Điện ảnh chi tiền duyệt phim và tiền thuê rạp chiếu 3 phim Việt Nam. Các chi phí còn lại do OIF và các nước tham gia danh nhận.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, MT.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác