458/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy và trao đổi học thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục, Thể thao Đà Nẵng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đón 01 chuyên gia thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh, Trung Quốc sang Việt Nam giảng dạy về y học thể dục thể thao.
Thời gian: từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 3 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng chi trả vé máy bay quốc tế, ăn, ở, đi lại, lễ tân đón tiếp, phiên dịch trong thời gian chuyên gia làm việc tại Đà Nẵng. Kinh phí trên được trích từ nguồn chi thường xuyên năm 2016 của Trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác