458/TB-VP

TLBT, VTVTổ chức cán bộ - Nguyễn Văn Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 458/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 29 tháng 10 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc với 03 Trung tâm về công nghệ thông tin của Bộ (gồm: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thông tin Du lịch và Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Bộ và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Trung tâm báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2013 và đề xuất kế hoạch thực hiện công việc trong giai đoạn tiếp theo, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Ghi nhận và đánh giá cao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tích cực rà soát và củng cố công tác về công nghệ thông tin, đã đề xuất được một số giải pháp:

- Củng cố về tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thông tin Du lịch và Trung tâm Thông tin Thể dục Thể thao (hiện tại có 01 Trung tâm thuộc Bộ và 02 Trung tâm trực thuộc 02 Tổng cục).

- Bổ sung, điều chỉnh, thống nhất về chức năng nhiệm vụ của cả 3 Trung tâm , tránh trùng lặp, chồng chéo và đảm bảo tính hệ thống, toàn diện

- Phát hiện một số nhiệm vụ chưa được phân công rõ ràng giữa các Trung tâm (đặc biệt Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ chưa kết nối với hai Trung tâm thông tin thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch để thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình).

- Phân tích, đánh giá một số nhiệm vụ đến tháng 9 năm 2013 bị chậm tiến độ: dự án Hệ thống thông tin điện tử Văn hóa - Xã hội; dự án Kết nối Cổng thông tin Chính phủ (CPNET); dự án Ứng dụng công nghệ IPTV trong quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Để tập trung và hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- Có văn bản đề xuất với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, kiện toàn về mô hình tổ chức hoạt động công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Nghị định số 76/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ.

- Tiếp tục đôn đốc các Trung tâm về công nghệ thông tin hoàn thành các nhiệm vụ năm 2013, trong đó:

+ Tập trung triển khai dự án Cổng thông tin Chính phủ CPNet.

+ Báo cáo mức độ thực hiện việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Bộ trong công tác cải cách thủ tục hành chính

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án: Hệ thống thông tin điện tử Văn hóa - Xã hội; Kết nối Cổng thông tin Chính phủ (CPNET); Ứng dụng công nghệ IPTV trong quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch.

- Trước mắt xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa 03 Trung tâm để kết nối với Cổng thông tin điện tử để có số liệu, dữ liệu đáp ứng chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Công nghệ thông tin là đầu mối.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2014.

2.2. Giao bộ phận cải cách hành chính (Vụ Tổ chức cán bộ):

- Thông báo bằng văn bản kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về việc giao Trung tâm Công nghệ thông tin chuẩn bị, rà soát, báo cáo, hoàn tất 7 tiêu chí phục vụ công tác kiểm tra mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin theo bộ chỉ số cải cách hành chính (trước ngày 10/11/2013).

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan về cải cách hành chính cho việc hoàn tất dự án Cổng thông tin Chính phủ CPNet trong năm 2013.

2.3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Hoàn tất các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2013.

- Là đầu mối tập hợp, đề xuất 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giới thiệu trên Cổng thông tin của Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 10/11/2013.

- Báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/11/2013 những nội dung sau:

+ Kết quả việc triển khai dự án Kết nối Cổng thông tin Chính phủ (CPNET) trong thời gian qua, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và xây dựng Kế hoạch triển khai dự án trong giai đoạn tiếp theo.

+ Hoàn thiện hồ sơ dự án “Ứng dụng công nghệ IPTV trong quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch” để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Chú ý việc kiện toàn tổ chức bộ máy.

2.4. Giao Trung tâm Thông tin Du lịch và Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ;

- Vụ TCCB, Vụ KHTC; Vụ KHCNMT;

- TTCNTT, TTTTDL và TTTTTDTT;

- ­Lưu: VT, VP, ĐTM.15.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác