4598/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức tiếp và làm việc với các Đại sứ mới được bổ nhiệm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế tổ chức cuộc tiếp và làm việc của Lãnh đạo Bộ với các Đại sứ mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2009 - 2012.

Thời gian : Dự kiến 01 buổi trong khoảng từ 21/12 đến 31/12/2009.

Địa điểm: Tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Số khách tham dự: Khoảng 30 người.

Điều 2. Kinh phí: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp toàn bộ kinh phí tổ chức hoạt động này lấy từ kinh phí đối ngoại của Cục Hợp tác quốc tế, bao gồm: chi phí lễ tân; chi phí tặng phẩm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu. VT. Cục HTQT, BK (07).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác