459/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức “lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trên địa bàn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Hà Giang,Yên Bái, Lào Cai.
 
Thời gian vừa qua (từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2016), các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã phản ánh về việc các tỉnh Bình Phước, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tổ chức “lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trâu” trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chi thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 201 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và đặc biệt tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 29 tháng 01 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tăng cường kiểm tra, giảm sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy đinh về tổ chức lễ hội; Công văn số 155/BVHTTDL-VHCS ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Thông báo số 89/TB- BVHTTDL về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Công văn số 943/BVHTTDL-VHCS ngày 19 tháng 3 năm 2015 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó yêu cầu không tổ chức các lễ hội có hành vi phản cảm, bạo lực; lợi dụng lễ hội để thương mại, đặc biệt nhấn mạnh không tổ chức “ lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trâu” nếu không phải là lễ hội truyền thống của địa phương.
Nhằm thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra việc tổ chức “lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trâu” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và báo cáo kết quả về Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) để tổng họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời không cho phép tổ chức “lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trâu” nếu không phải là lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái,
Hà Giang, Bình Phước;
- Lưu VT, Cục VHCS (2), DK (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác