45/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 45/BVHTTDL-DSVH, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Cáp, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Kính gửi:  y ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2781/UBND-TM ngày 20/11/2012 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Cáp, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tiền tế, ống muống, Hậu cung, Tả vu, Hữu vu; tôn tạo sân vườn; xây dựng Nghi môn, cổng phụ, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh, tường rào và hệ thống kỹ thuật hạ tầng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Khi thực hiện việc thi công tu bổ di tích y ban nhân dân tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá di tích sau khi hạ giải để phân loại các cấu kiện cần bảo quản, tu bổ, phục hồi theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc của di tích.

- Hồ sơ bản vẽ cần chỉnh sửa, bổ sung một số chi tiết sau: Tịnh tiến nhà vệ sinh về phía sau sao cho tường sau của nhà vệ sinh trùng với tường sau nhà hội trường; nghiên cứu giải pháp nối chân các cột ở Tả vu, Hữu vu để hạ thấp nền các hạng mục này; bổ sung bản vẽ hiện trạng tường rào đoạn M-L, G-F.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để để y ban nhân dân tỉnh Thái Bình có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Cáp theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác