45/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc “Ngày Âm nhạc Việt Nam’’

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Trên cơ sở Thông báo kết luận số 319-TB/TW ngày 01/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý lấy ngày 03 tháng 9 hằng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca "Kết đoàn" tại công viên Bách Thảo Hà Nội (năm 1960) là Ngày Âm nhạc Việt Nam, và tiếp nhận Công văn số 101/CV-HNS ngày 05/12/2011 về việc tổ chức Ngày kỷ niệm trên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

"Ngày Âm nhạc Việt Nam" là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc cách mạng Việt Nam cổ vũ động viên văn nghệ sĩ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, sáng tạo nhiều tác phẩm Âm nhạc có giá trị nhằm góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt văn hóa tính thần phong phú, lành mạnh, giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, để Ngày Âm nhạc Việt Nam thực sự là ngày hội của giới nhạc sỹ, nghệ sỹ, ca sỹ trong cả nước, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của ngày kỷ niệm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam nghiên cứu và xây dựng đề án để tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, NTBD (1), M (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác