45/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng “Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng “Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Lê Hồng Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Phó Trưởng ban;
4. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin  - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Thạch Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Thành viên;
7. Ông Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch - Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Thành viên;
Điều 2. Thành lập Tổ Biên tập xây dựng “Quy chế Chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;
2. Bà Đoàn Quỳnh Dung - Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Tổ phó;
3. Bà Hà Quỳnh Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý các dịch vụ công, Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ phó;
4. Ông Nguyễn Hoàng Anh -  Phó Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Thành viên;
5. Ông Đoàn Đình Lâm - Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Duy Hải - Chuyên viên Phòng Cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Thành viên;
7. Bà Võ Thị Nhung - Chuyên viên Phòng Tài vụ, Kế toán, Văn phòng Bộ - Thành viên;
8. Ông Trần Văn Ước - Nhân viên Phòng Cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Thành viên.
Điều 3. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có trách nhiệm lập kế hoạch, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy chế trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ký ban hành.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, VP(CTTĐT). DH.20
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác