4601/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án dầu tư Xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng cứ Quyết định số 1245/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp du lịch Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 4776/QĐ-BVHTTDL Ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thề thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp du lịch Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 104A/QĐ-TCDLNT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang về việc phê duyệt dự toán thiết bị PCCC.

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trung cấp du lịch Nha Trang tại Tờ trình số 14/TR-TCDLNT ngày 01 tháng 12 năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư Xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang với nội dung như sau:

1. Gói thầu B4: Thi công xây dựng trạm biến áp.

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý IV năm 2009.

2. Gói thầu C1 : Cung cấp lắp đặt thang máy khối hiệu bộ

-Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý IV năm 2009.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

3. Gói thầu C2: Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý IV năm 2009.

- Giá gói thầu: 188.343.750 đồng.

4. Gói thầu C4: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà không khí.

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý IV năm 2009.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4776/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp du lịch Nha Trang.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Trung cấp du lịch Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu. VT. Vụ KHTC(2). Tùng 8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác