4602/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10 thuộc công trình "Cải tạo phòng chiếu phim số 5" của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình "Cải tạo phòng chiếu phim số 5" của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tại Tờ trình số 81/TTr-TTCPQG ngày 10 tháng 12 năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10 "Thi công xây dựng phòng chiếu số 5, đèn sự cố, đèn Exit, hệ thống PCCC" thuộc công trình "Cải tạo phòng chiếu phim số 5" của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, với các nội dung sau:

 

1. Tên gói thầu:

Thi công xây dựng phòng chiếu số 5, đèn sự cố, đèn Exit, hệ thống PCCC

2. Giá gói thầu:

2.045.580.000đ (Hai tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)

3. Nguồn vốn:

Ngân sách sự nghiệp và Nguồn thu khác của đơn vị

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chỉ định thầu

5. Phương thức đấu thầu:

Đến thầu 1 túi hồ sơ

6. Hình thức hợp đồng:

Theo đơn giá

7. Thời gian thực hiện:

Quý IV năm 2009

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng kinh tế

 

Điều 2. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức chỉ định thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo đúng qui định hiện hành và báo cáo kết quả về Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (2). LC.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác