4603/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, ĐH


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 (Ban hành theo Quyết định số 4603 /QĐ-BVHTTDL  ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


Stt

Tên văn bản

Thời hạn trình

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

 

I

Văn bản của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hộ (đã đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII): 03

 

1

Luật Thư viện

QH13

Vụ Thư viện

 

 

2

Luật Du lịch (sửa đổi)

QH13

Tổng cục Du lịch

 

 

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

QH13

Tổng cục Thể dục thể thao

 

 

II

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 05

 

4

Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”

Tháng 3/2014

Cục Di sản văn hóa

 

5

Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tháng 3/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

 

6

Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”

Tháng 6/2014

Vụ Thi đua-Khen thưởng

 

7

Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật”

Tháng 6/2014

Vụ Thi đua-Khen thưởng

 

8

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống, dân tộc và đặc thù trong các trường văn hóa-nghệ thuật

Tháng  6/2014

Vụ Đào tạo

 

III

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch: 17

 

9

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Quý 2/2014

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

 

10

Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, diễn viên, người mẫu trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật

Quý 2/2014

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

 

11

Thông tư thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa các văn bản trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Quý 2/2014

Vụ Pháp chế

 

 

12

Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu

Quý 2/2014

Vụ Pháp chế

 

 

13

Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết thi hành một số điều của Nghị định quy định tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Quý 3/2014

Vụ Thi đua-Khen thưởng

 

 

14

Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết thi hành một số điều của Nghị định quy định tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Quý 3/2014

Vụ Thi đua-Khen thưởng

 

 

15

Thông tư quy định về quy trình giám định và điều kiện hoạt động của văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, di vật, cổ vật

Quý 3/2014

Vụ Pháp chế

 

 

16

Thông tư hướng dẫn phân loại phim áp dụng trong quy trình thẩm định và cấp phép phổ biến phim

Quý 3/2014

Cục Điện ảnh

 

 

17

Thông tư quy định về tiêu chuẩn thư viện

Quý 4/2014

Vụ Thư viện

 

 

18

Thông tư hướng dẫn định mức xây dựng công trình tượng đài

Quý 4/2014

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

và Triển lãm

 

 

19

Thông tư quy định về phòng, chống đô-ping trong hoạt động thể thao

Quý 4/2014

Tổng cục Thể dục thể thao

 

 

20

Thông tư quy định về quản lý tổ chức thi đấu các môn Đua thuyền

Quý 4/2014

Tổng cục Thể dục thể thao

 

 

 

21

Thông tư quy định công tác khen thưởng ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quý 4/2014

Vụ Thi đua-Khen Thưởng

 

 

22

Thông tư hướng dẫn xét tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Quý 4/2014

Vụ Thi đua-Khen Thưởng

 

 

23

Thông tư thay thế Quyết định số 468 QĐ/BTT ngày 25/7/1989 của Bộ Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội thông tin lưu động ở cấp huyện và cấp tỉnh

Quý 4/2014

Cục Văn hóa cơ sở

 

 

24

Thông tư quy định tiêu chuẩn xếp hạng Trung tâm văn hóa cấp tỉnh và Trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện

2014-2015

Cục Văn hóa cơ sở

 

 

25

Thông tư thay thế Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/6/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động mua, bán, gia công và quả cảnh hàng hóa với nước ngoài

Quý 4/2014

Vụ Kế hoạch-Tài chính

 

 

IV

Văn bản liên tịch: 06

 

26

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an hướng dẫn việc trang bị quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Quý 4/2014

Vụ Pháp chế

 

 

27

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức kinh phí quy hoạch du lịch

Quý 4/2014

Tổng cục Du lịch

 

 

28

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Quý 4/2014

Tổng cục Du lịch

 

 

29

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an về quản lý Câu lạc bộ Bắn súng

Quý 4/2014

Tổng cục Thể dục thể thao

 

 

30

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về quản lý khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch

Quý 4/2014

Tổng cục Du lịch

 

 

31

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 98/2005/TTLT/BTC-BVHTT ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

Quý 4/2014

Cục Văn hóa cơ sở

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác