4604/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức thực hiện Chương trình "Chiến dịch phát động thị trường du lịch ASEAN (Thái Lan, Singapore, Malaysia)"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010;

Căn cứ Quyết định số 4027/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình "Chiến dịch phát động thị trường du lịch ASEAN (Thái Lan, Singapote, Malaysia)" do Tổng cục Du lịch là đơn vị Chủ trì Chương trình gồm các nội dung chính sau:

1. Đoàn ra của đơn vị Chủ trì Chương trình gồm :

-Số cán bộ làm công tác quản lý, hướng dẫn gồm (Tổng cục Du lịch và khách mời thuộc cơ quan quản lý nhà nước liên quan): 5 người.

- Số cán bộ tham gia tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch (đoàn nghệ thuật truyền thống): 10 người

- Số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vục du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương) tham gia đoàn: 20 đơn vị (được hỗ trợ 01 người/doanh nghiệp, tổ chức tham gia chương trình)

Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam quyết định cụ thể danh sách thành viên tham gia đoàn.

2. Tại mỗi địa danh tổ chức, mời khoảng 80 đại diện doanh nghiệp du lịch hàng đầu nước sở tại, đại diện cơ quan quản lý du lịch, các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, Đại sứ quán Việt Nam.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức: Thái Lan (Bangkok 3 ngày 2 đêm), Singapore (Sigapore 2 ngày 2 đêm), Kualalumpua (Malaysia 2 ngày 2 đêm). Giao Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định thời gian tổ chức "Chiến dịch phát động thị trường du lịch ASEAN" thực hiện trong năm 2009 cho phù hợp với kết hoạch công tác.

4. Được tổ chức giao thương (mời cơm) xúc tiến du lịch tại Thái Lan, SingaporeMalaysia (80 đại biểu)

5. Nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ (1.450.000.000 đồng) được phân bổ tại Quyết định số 4027/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các thành phần kinh tế.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (b/c);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng (b/c);

-Lưu: VT, KHTC, B10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác