4608/BVHTTDL-TCCB

TLBT, VTVTổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ
 
Triển khai Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nội vụ về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức, Công văn số 2842/BNV-CCVC ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nội vụ về thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, ngày 07 tháng 8 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2641/BVHTTDL-TCCB về sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (gọi tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.
2. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người được làm việc đã được giao và căn cứ nhu cầu công việc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát và đăng ký nhu cầu, kế hoạch thi tuyển để tổ chức tuyển dụng trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) nhằm kịp thời bổ sung công chức, viên chức vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Việc ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ:
- Đối với cơ quan, tổ chức hành chính: Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động.
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Phải trong phạm vi định mức hoặc số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của Bộ Luật Lao động, trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xét tuyển đặc cách viên chức quy định tại Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP chỉ thực hiện để tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; không áp dụng quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Nội vụ để xem xét, hướng dẫn./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, V TCCB (PN100).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác