4608/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân 2011 và chào mừng Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4330/BVHTTDL-VP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân 2011 và chào mừng Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Xét đề nghị của Cục trường Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa và nhân dân trên cả nước chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào năm mới 2011, Tết Nguyên đán Tân Mão và chào mừng Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điếu 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, Thg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác