4609 /QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010, gồm:

1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng bộ phận;

2. Ông Nguyễn Quốc Quỳ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó bộ phận;

3. Ông Bùi Thế Đức, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên;

4. Ông Dương Quốc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng, thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên;

6. Ông Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Bộ Công an, thành viên;

7. Ông Nguyễn Việt Hồng, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp- Bộ Tài chính, thành viên;

8. Ông Hoàng Đức Toàn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

9. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

10. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

11. Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

12. Ông Chu Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

13. Ông Nguyễn Dĩnh, Cục phó Cục Tuyên huấn - Bộ Quốc phòng, thành viên;

14. Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, thành viên;

15. Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, thành viên;

15. Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

16. Ông Nguyễn Thái Hiển, Chuyên viên Vụ Khoa giáo Văn xã - Văn phòng Chính phủ thành viên.

17. Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.

18. Ông Vũ Việt Dũng, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Tuyên truyền - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

Điều 2. Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010 có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010 giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- Như điều 1, điều 4;

-Lưu: VP, TH, TKV.50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác