4612/BVHTTDLTCCB

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4612/BVHTTDLTCCB, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013, để chuẩn bị tốt việc gặp mặt chúc Tết Quý Tỵ - 2013 được chu đáo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai một số nội dung, như sau:

A. Tổ chức gặp mặt chúc Tết

I. Bộ tổ chức gặp mặt chúc Tết (có giấy mời gửi sau cho các đối tượng).

1)     Địa điểm

- Tại Hà Nội: vào ngày 01 tháng 02 năm 2013 (tức ngày 21 tháng Chạp, năm Nhâm Thìn),

- Tại thành phố Hồ Chí Minh: vào ngày 29 tháng 1 năm 2013 (tức ngày 18 tháng Chạp, năm Nhâm Thìn).

2) Thành phần dự gặp mặt chúc Tết của Bộ

Các cán bộ nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá-Thông tin, Ủy ban Thể dục, Thể thao và Tổng cục Du lịch qua các thời kỳ.

- Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Giáo sư, Tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học-Nghệ thuật các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Cán bộ Lão thành cách mạng, lãnh đạo cấp trưởng các Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; cán bộ lãnh đạo cấp Trưởng, Phó và cán bộ, công chức đã nghỉ hưu của các Vụ, Văn phòng, Đảng uỷ, Công đoàn thuộc Bộ (khối 51 Ngô Quyền - Hà Nội).

II. Gặp mặt chúc Tết tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức gặp mặt chức Tết và thăm hỏi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu thuộc cơ quan, đơn vị quản lý, cụ thể:

1) Tổng cục Th dục thể thao; Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hoá, du lịch các Dân tộc Việt Nam tổ chức gặp mặt chúc Tết đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các Vụ chức năng của Tng cục và Ban Quản lý Làng Văn hoá, Du lịch các Dân tộc Việt Nam.

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục,Th thao; Tng cục Du lịch; Ban Quản lý Làng Văn hoá, Du lịch các Dân tộc Việt Nam tổ chức gặp mặt chúc Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trách nhiệm quản lý.

2) Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn các địa phương (ngoài khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức gặp mặt chúc Tết và thăm hỏi các đối tượng cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Bộ quản lý, gồm: Lão thành cách mạng, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Giáo sư, Tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

3) Các Cục, Thanh tra Bộ, Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tổ chức gặp mặt lãnh đạo cấp phó đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trách nhiệm quản lý.

III. Quà Tết

1) Trung ương tặng quà Tết (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương) cho các cán bộ nghỉ hưu là cán bộ lãnh đạo từ Thứ trưởng và tương đương trở lên.

2) Bộ tặng quà Tết cho các đối tượng cán bộ nghỉ hưu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện dự gặp mặt chúc Tết của Bộ trưởng.

3) Các cơ quan, đơn vị chi quà (tuỳ theo khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị) cho các đối tượng nghỉ hưu gặp mặt chúc Tết của cơ quan, đơn vị.

B. Tổ chức thực hiện

1) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối họp với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức tốt gặp mặt, thăm hỏi chúc Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quan tâm thăm hỏi, chúc Tết đến đối tượng chính sách thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 trên tinh thần vui tươi, trang trọng và tiết kiệm, đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.

2) Các cơ quan, đơn vị lập danh sách các đối tượng nghỉ hưu thuộc diện dự gặp mặt chúc Tết Quý Tỵ - 2013 của Bộ trưởng tại Công văn này và gửi Bộ (Vụ T chức cán bộ) trước ngày 10 tháng 01 năm 2013.

- Đ nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cử cán bộ đến Văn phòng Bộ (khu vực Hà Nội) từ ngày 21 tháng 01 năm 2013 và Cơ quan đại diện Bộ (khu vực thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 21 tháng 01 năm 2013 để nhận giấy mời của Bộ và tố chức đưa đón các cán bộ nghỉ hưu (quan tâm đến các cán bộ tuổi cao, sức khoẻ yếu) thuộc đối tượng dự gặp mặt chúc Tết của Bộ trưởng tại Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch và Cơ quan Đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:         

- Như trên;

- Bộ trưởng ể b/c);

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Cơ quan đại diện Bộ tại Tp HCM;

- Lưu: VT, TCCB (2), TMT.150.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác