4617/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia và hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi

Kính gửi: Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
 
Thực hiện quy định của Luật di sản văn hóa về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, công nhận bảo vật quốc gia và hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định để có ý kiến bằng văn bản đối với:
- Các di tích và hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
- Các hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận là bảo vật quốc gia.
- Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi thuộc miền Trung Việt Nam).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác