4619/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về dự kiến Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Văn hóa dân tộc và chuẩn bị Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014 tại tỉnh Lai Châu

Ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về dự kiến Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Văn hóa dân tộc và chuẩn bị Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014 tại tỉnh Lai Châu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và công chức Vụ Văn hóa dân tộc.
Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc báo cáo dự kiến Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Văn hóa Dân tộc và chuẩn bị Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014 tại tỉnh Lai Châu và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Về việc triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2011 (Đề án 1270) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án 1270 giai đoạn 2011-2015, tại Hà Nội, dự kiến thời gian đầu tháng 3/2015. Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ triển khai Đề án 1270 báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Văn hóa dân tộc. Giao Vụ Văn hóa dân tộc đề xuất văn bản hướng dẫn sơ kết gửi các Bộ, ngành, địa phương liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/12/2014.
2) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và một số địa phương sẽ tổ chức Cuộc gặp mặt đầu xuân và bàn các giải pháp bảo tồn văn hóa dân tộc các dân tộc thiểu số rất ít người, có số dân dưới 1000 người tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, dự kiến thời gian nửa đầu tháng 01/2015. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì chuẩn bị công tác tổ chức, liên hệ với các địa phương đảm bảo sự tham gia của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân đại diện cho các dân tộc thiểu số rất ít người, có số dân dưới 1000 người, thực hiện dự án số 2 “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Đề án 1270.
3) Về việc tổ chức quy mô vùng, miền Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2015 đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai, giao Vụ Văn hóa dân tộc đề xuất Văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/12/2014.
4) Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình và phân công cụ thể từng công việc đê chuẩn bị triển khai Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Văn hóa dân tộc được lãnh đạo Bộ giao.
5) Vụ Văn hóa dân tộc chủ động rà soát, phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo công tác nội dung, khánh mời, quảng bá… các hoạt động theo Đề án tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 được phê duyệt tại Quyết định số 3377/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT, các Cục: NTBD, 
MTNATL, ĐA, VHCS,  DSVH, các Vụ: KHTC,
VHDT, ĐT, TV, KHCNMT, PC, Viện VHNTQGVN.

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác