4620/BVHTTDL-VHDT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc cử cán bộ tham gia BTC và góp ý Đề án Trình diễn trang phục truyền thống

Kính gửi: Uỷ ban Dân tộc

Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 1001/UBDT-TT, ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý Đề án trình diễn trang phục truyền thống, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam là một hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng thể hiện sự nhất quán trong chủ trương đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam của Đảng và Nhà nước ta; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương xây dựng Đề án và tổ chức Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

2. Để việc tổ chức Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam đạt mục đích, yêu cầu đặt ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban Dân tộc nghiên cứu để điều chỉnh một số nội dung sau:

-Về tên gọi: Tên Đề án nên thống nhất là trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam".

- Về Nội dung Đề án:

Mục đích của việc tổ chức Trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam là tạo ra một hoạt động để đại diện các dân tộc, các vùng miền cả nước được giới thiệu, quảng bá nét hay, nét đẹp, sự độc đáo trong văn hóa mặc của dân tộc mình. Vì vậy, yếu tố cần quan tâm nhất là trang phục các dân tộc. Trang phục các dân tộc thể hiện đặc trưng văn hóa của các dân tộc đó, do nhiều yếu tố (môi trường sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng,) quy định; có trang phục truyền thống và cách tân, trang phục đời thường và trang phục lễ (lễ cưới, lễ hội). Nếu chỉ quy định chung chung là trang phục truyền thông sẽ khó thống nhất trong cách hiểu, gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc tuyển chọn ở các địa phương. Đề án cần quy định rõ trang phục tham gia trình diễn gồm những trang phục nào: trang phục trong cuộc sống đời thường, trang phục cưới, trang phục lễ hội, hay tất cả các loại trang phục.

Thành phần, cơ cấu và số lượng tham gia trình diễn: Cố gắng để có sự tham gia trình diễn trang phục của 54 dân tộc. Tuy nhiên, để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện, nên chọn các tỉnh, thành phố có đông thành phần dân tộc đại diện cho các vùng, miền tham gia; không nhất thiết phải huy động tất cả 63 tỉnh, thành phố thành tập đoàn nghệ nhân, diễn viên tham gia trình diễn.

Trình diễn trang phục các dân tộc không phải là cuộc thi, hội thi nên người tham gia trình diễn không phải là thí sinh, chỉ nên gọi chung là người trình diễn trang phục dân tộc.

Thời gian, địa điểm và Tổ chức thực hiện:

Do thời gian chuẩn bị tổ chức còn rất ít (trong Quý I - 2011), việc tổ chức qua 2 cấp (tổ chức ở địa phương trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng) khó có thể thực hiện được. Vì vậy, Uỷ ban Dân tộc cần nghiên cứu để lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp hơn.

Địa điểm tổ chức tại Hà Nội là hợp lý, tuy nhiên, cần phải có địa chỉ cụ thể, đảm bảo không gian thuận lợi, phù hợp với hoạt động văn hóa-nghệ thuật, đông đảo đồng bào các dân tộc và nhân dân Thủ đô có điều kiện được thưởng thức và cổ vũ, động viên nghệ nhân, diễn viên tham gia trình diễn.

Việc phân công cho các Bộ, Ban, ngành và các địa phương cần phải rõ và hết sức cụ thể. Đề án do Uỷ ban Dân tộc chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện, vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, Uỷ ban Dân tộc phải là cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung hoạt động; Các Bộ, Ban, ngành tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ tham gia phối với Uỷ ban Dân tộc để tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các địa phương trong công tác tuyển chọn, thành lập hội đồng thẩm định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban Dân tộc chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia phối hợp để triển khai thực hiện.

Trên đây là một số góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Uỷ ban Dân tộc xem xét, tổng hợp, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, TH5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác