4626/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Quốc Tế, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5120/UBND- VX1 ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Quốc Tế, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Quốc Tế, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (bao gồm các nội dung: Thay rui, hoành, đảo ngói tòa Tiền tế và Hậu cung; tu sửa hệ cửa bức bàn, trát lại tường bao Hậu cung; tu sửa nền đền).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy nhân dân tỉnh Phú Thọ, sau khi phê duyệt chủ trương, cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tuân thủ theo theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác