4627/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ tam bảo di tích chùa Tràng Cát, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4026/VHTTDL- BQLDT ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ di tích chùa Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ di tích lịch sử văn hóa chùa Tràng Cát, bao gồm các nội dung: Tu bổ tòa tam bảo và phòng, chống cháy di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nội dung Dự án cần bổ sung phương án xây dựng nhà bao che công trình trong quá trình tu bổ.
- Bỏ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ trong phần căn cứ pháp lý cùa Dự án do đã hết hiệu lực thi hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.7.
TT Đặng Thị Bích Liên;
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác