4632/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành
 
Thực hiện khoản 5 Điều 18 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10; ngày 08 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư này như sau:
1. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành sao chụp, gửi, đồng thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý thư viện và các thư viện tại địa phương thực hiện Thông tư nói trên.
2. Thông tư này là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý thư viện và người đứng đầu thư viện:
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản của thư viện một cách thống nhất, đầy đủ và đồng bộ, phù hợp với quy mô, loại hình, và lộ trình phát triển thư viện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện.
- Xây dựng kế hoạch phát triển, hàng năm trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phân công các loại công việc chuyên môn cho phù hợp với từng hạng viên chức thư viện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tránh lãng phí trong việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Hội Thư viện Việt Nam (để biết);
- Các thư viện tnh/thành (để thực hiện);
- Các thư viện huyện trực thuộc
UBND cp huyện (để thực hiện);
-Lưu: VT,TV, TS.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác