4639/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4639/BVHTTDL-VHCS, ngày 26 tháng 12 năm 2012 Về việc triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Kính gửi:    

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 - Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của  Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Để Phong trào được thực hiện có hiệu quả và duy trì bền vững, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung công việc sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Phòng Văn hóa Thông tin thông qua hình thức cổ động trực quan, triển lãm, tờ rời, áp phích và lồng ghép với hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng của các Đội tuyên truyền lưu động để tuyên truyền và vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân tích tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào.

1.2. Tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào, cụ thể:

- Khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; bảo đảm an toàn vệ sinh trong lao động để phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Tuyên truyền để người dân và cán bộ tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh.

1.3. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Gắn việc đánh giá, tổng kết Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với việc sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm của cấp mình.
1.4. Phối hợp với các cấp, ngành và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tại địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thể người dân tham gia thực hiện Phong trào.

1.5. Báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. 

2. Tổng cục Thể dục thể thao

Tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn môn thể thao phù hợp với người dân và hướng dẫn các phương pháp tập luyện phù hợp với từng đối tượng, giới tính trong cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

3. Cục Văn hóa cơ sở

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Cục Văn hóa cơ sở;
- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VHCS 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác