4642/BVHTTDL-TCTDTT

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xin phê duyệt “Đề án phát triển khoa học công nghệ và y học thể thao giai đoạn 2011-2020’’

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn chỉnh nội dung "Đề án phát triển khoa học, công nghệ và y học thể thao giai đoạn 2011 -2020".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Khoa học và Công nghệ, thẩm định của Bộ Tư pháp, các Vụ chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ đã điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện "Đề án phát triển khoa học, công nghệ và y học thể thao giai đoạn 2011-2020’’ (có Đề án, Tờ trình và dự thảo Quyết định kèm theo).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)

-  Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- VPCP;

- Lưu: VT, VP, TCT DTT (VKHT DTT), H (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác