4643/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 624/SVHTTDL-BT ngày 12 tháng 11 năm 2012, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 2418/XHNV-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khai quật tại di tích Gò Tro Trên và Gò Đồng Xấu thuộc thôn Phú Hậu, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian khai quật từ ngày 30/11-31/12/2012.

- Diện tích khai quật: 100m2.

- Phụ trách khai quật: Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 2. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 2. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật đảm bảo đúng với nội dung quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ (01);

-TĐHKXHNV, ĐHQGHN (02);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác