4644/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc về việc quy định cơ cấu giải thưởng các hoạt động VHNT tại Giao lưu VHNT tại vùng biên giới Việt Nam – Campuchia 2012, cụm giao lưu tại An Giang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Ấn Độ;

Căn cứ Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 4077/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu giải thưởng các hoạt động Văn hoá, nghệ thuật tham gia tại Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật các tỉnh vùng biên giới Việt Nam- Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang, như sau:

Bằng khen của Bộ trưởng tặng cho các đoàn tham gia Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2012 ( có Quyết định kèm theo): 20 đoàn x 2.100.000đ

- Biểu diễn Văn hóa nghệ thuật:

10 giải A x 1.500.000đ;

15 giải B x 1.000.000đ;

15 giải C x 800.000đ.

+ Giải phụ (nghệ nhân cao tuổi, nhỏ tuổi và gia đình nghệ nhân); 05 giải x 800.000đ.

- Trại văn hóa, trưng bày triển lãm:

02 giải A x 2.000.000đ;

02 giải B x 1.500.000đ;

03 giải C x 1.000.000đ.

- Lễ hội truyền thống:

02 giải A x 2.000.000;

02 giải B x 1.500.000đ; 03 giải C x 1.000,000. Trình diễn trang phục dân tộc: 10 giải A x 1.500.000đ;

15 giải B x 1.000.000đ;

20 giải C x 800.000;

-Diễn xướng văn hóa dân gian:

03 giải A x 1.500.000đ;

02 giải B x 1.000.000đ;

02 giải C x 800.000đ.

Điều 2. Giải thưởng do Hội đồng Tư vấn chấm và quyết định kết quả chung cuộc.

Điều 3. Tiền giải thưởng trích trong kinh phí tổ chức Giao lưu Văn hóa nghệ thuật các tỉnh vùng biên giới Việt Nam  - Campuchia năm 2012, phần chi từ Ngân sách cấp qua Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các đơn vị liên quan tại Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, Vụ VHĐT, DDV30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác