4647/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng Xuân Tân Mão năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Điện ảnh;

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-BVHTTDL ngày 7 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng Xuân Tân Mão năm 2011 từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2011 trên phạm vi cả nước.

Phim mới được chọn chiếu trong Đợt phim:

- Phim truyện nhựa "Vượt qua bến Thượng Hải" do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất, phim tài liệu nhựa "Những người cộng sản" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Phim truyện Vi deo miền núi: "Chuyện ở bản vùng cao", “Tình người ấm áp’’ do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất, "Điệu xòe trên nương" do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, "Rừng không lặng gió" do Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 sản xuất, "Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất

- Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm in ấn các bản phim trên để trình chiếu trong Đợt phim này. In một số phim tài liệu vi deo đã sản xuất trong những năm gần đây có chủ đề phù hợp để gởi tới các Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố. Chỉ đạo Công ty FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành trong Đợt phim những bộ phim có nội dung phù hợp với chủ đề trên, lên chương trình để địa phương có kế hoạch khai mạc Đợt phim trọng thể.

Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghệ thuật của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty FAFIM Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị có phim chiếu trong Đợt phim và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), H. 200

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác