4649/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4649/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 11 năm 2012 Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét kỷ luật cán bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định sồ 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Căn cứ Bản kết luận điều tra số 04/C46 (P10) ngày 18/5/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về Vụ án: Lừa đảo và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Điện ảnh và Kho bạc nhà nước Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội; Quyết định số 01/VKSTC-V1 ngày 13/8/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tạm đình chỉ vụ án hình sự xảy ra tại Cục Điện ảnh và Quyết định số 01/VKSTC-V1 ngày 13/8/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tạm đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Ngọc Minh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng kỷ luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xem xét kỷ luật đối với ông Lại Văn Sinh - nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, bà Nguyễn Thị Minh Hiền - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh và ông Lê Ngọc Minh - nguyên phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, gồm:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Anh Thơ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ - Uỷ viên;

3. Ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Công đoàn Bộ - Uỷ viên;

4. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh - Uỷ viên;

5. Ông Hồ Trí Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm xem xét, đánh giá sai phạm và kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Lại Văn Sinh, bà Nguyễn Thị Minh Hiền và ông Lê Ngọc Minh theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các ông, bà có tên tại Điều 1, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Ông Lại Vẫn Sinh, Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

và ông Lê Ngọc Minh (để biết ;

- Hồ sơ nội vụ;

- Lưu: VT, Vụ TCCB (2), HH15.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác