464/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót), quận cầu Giấy, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 449/UBND-VX ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót) thuộc phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, về việc này,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập"Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót), gồm các hạng mục: đảo ngói tòa Đại đình; tu bổ nghi môn; xây dựng nhà để kiệu, nhà sắp lễ và hạ tầng kỹ thuật để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách của quận cầu Giấy và nguồn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chửc năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đĩnh Cót) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác