4657/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4657/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 12 năm 2013 Về việc thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4202/VHTTDL-BQLDT ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ) Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

1. Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội với các nội dung: Tôn tạo tổng thể sân, vườn, tường rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tự bổ và lùi vị trí của Đại đình; tôn tạo và chuyển vị trí nhà thủ nhang; xây mới Nghi môn, nhà vệ sinh.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Làm rõ các căn cứ khoa học cho việc lựa chọn trang trí trên cấu kiện gỗ Đại đình; bổ sung bản vẽ Thượng cung, chân tảng;

- Cần đề xuất phương án phòng và chống mối mọt cho các cấu kiện gỗ.

- Trong quá trình thi công, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo, thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại các loại cấu kiện trên cơ sở đó lựa chọn phương án tu bổ phù hợp, đảm bảo nguyên tắc gìn giữ tối đa cấu kiện gốc và cấu kiện có dấu hiệu xác định niên đại di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện gồ sơ và phổ biến rộng rãi trong nhân dân địa phương về nội dung Dự án để tạo sự dồng thuận và triển khai các bước theo của Dự án theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, VHN.08

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác