466/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Chủ trương tu bổ Hậu Tổ và Tăng Xá của di tích chùa Phật Tố (Quan Âm cổ tự), tỉnh Cà Mau

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 717/UBND-XD ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Hậu Tổ và Tăng Xá của di tích chùa Phật Tổ (Quan Âm cổ tự) thuộc phường 4, thành phố Cà Mau. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ hạng mục Hậu Tổ và Tăng Xá của di tích chùa Phật Tổ (Quan Âm cổ tự) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ hạng mục Hậu Tổ và Tăng Xá của di tích chùa Phật Tổ (Quan Âm cổ tự) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Hậu Tổ và Tăng Xá của di tích chùa Phật Tổ (Quan Âm cổ tự)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác