466/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 466/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 Về việc tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Thời gian: Quý IV năm 2014

Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Kinh phí tổ chức cuộc gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên tiêu biểu các dân tộc thiểu số trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
- Bộ trưởng;

-  Lưu: VT, ĐT, TM.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác