4671/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận nhiệm vụ quy hoạch thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

Sau khi nghiên cứu nội dung Đề cương nhiệm vụ quy hoạch thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái kèm theo Công văn số 126/TTr- VHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với đề cương nhiệm vụ quy hoạch thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đây là quy hoạch tổng thể của một di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh nên nhiệm vụ quy hoạch cần được điều chỉnh bổ sung và làm thêm một số nội dung sau:

1: Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát di tích và các yếu tố kinh tế-xã hội có liên quan.

2. Nghiên cứu các yếu tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến việc lập và triển khai quy hoạch.

3. Xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích.

4. Đề xuất định hướng, kế hoạch lập quy hoạch tổng thể di tích và kế hoạch chi tiết cho các việc cắm mốc giới, giải tỏa vi phạm, tổ chức phát huy giá trị di tích.

5. Đề xuất định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng mới.

6. Xác định chi tiết của đồ án quy hoạch, thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch.

Phần căn cứ pháp lý: bổ sung Luật Di sản văn hóa Luật sửa đổi bổ sung một điều của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện và trình duyệt theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Lưu: VT, DSVH, NQT.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác