4671/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-BVHTT ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc phê duyệt dự án đầu tư “Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam";

Căn cứ Công văn số 365/CV-MTNATL ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc thẩm định phần mỹ thuật dự toán công trình "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam’’ (đính kèm Biên bản của hội đồng liên ngành thẩm định dự toán phần mỹ thuật);

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra Tổng dự toán dự án đầu tư "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam" số 512/TTr-CDS ngày 23/12/2008 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS ;

Xét Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam" số 71/TTr-TTCPQG ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia;

Xét Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam" của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam" tại Điều 1 của Quyết định số 2533/QĐ- BVHTTDL ngày 19/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án là (số làm tròn): 112.018.233.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, không trăm mười tám triệu và hai trăm ba ba ngàn đồng)

Trong đó:

1.1. Chi phí xây dựng: 45.596.115.805 đồng

- Xây lắp trưng bày: 7.608.950.069 đồng

- Mỹ thuật trưng bày: 37.987.165.737đồng

1.2.Chi phí thiết bị: 47.270.265.810 đồng

 1.3. Chi phí quản lý dự án: 1.204.193.525 đồng

- Xây lắp trưng bày: 922.744.242 đồng

- Mỹ thuật trưng bày: 281.449.283 đồng

1.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.251.716.251 đồng

- Xây lắp trưng bày: 2.352.357.964 đồng

- Mỹ thuật trưng bày: 1.899.358.287đồng

1. 5. Chi phí khác: 3.512.465.463 đồng

- Xây lắp trưng bày: 3.450.304.646 đồng

- Mỹ thuật trưng bày: 62 .160.817 đồng

1. 6. Chi phí dự phòng: 10.183.475.685 đồng

(Điều chỉnh chi tiết đính kèm theo Quyết định này)

2. Thời gian thực hiện dự án: 2009-2013

Điều 2. Các nội dưng trong phần chi phí thiết bị (mục 1.2) và các nội dung tạm tính trong Tổng mức đầu tư phải được thiết kế, dự toán chi tiết và thẩm định giá trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện để làm căn cứ thanh quyết toán.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án điều chỉnh đầu tư "Nội dung trưng bày nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam" theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c).

-Lưu: VT. KHTC2, TH10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác