4677/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4677/BVHTTDL-DSVH, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Về việc thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Miêng Hạ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể, thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3488/VHTTDL- QLDS ngày 03/12/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành: phố Hà Nội về việc thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện ng Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Miêng Hạ, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn, Đại bái, Hậu cung, Tả hữu mạc; tôn tạo sân vườn, giếng ngọc và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Khi thực hiện bước Thiết kế bản vẽ thi công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn Chủ đầu tư khai triển bản vẽ của tất cả các vì, làm rõ các cấu kiện được giữ lại để tu bổ, cấu kiện phải thay thế; đồng thời bổ sung bản vẽ giải pháp kỹ thuật tu bổ cấu kiện, đặc biệt là giải pháp bảo quản, tu bổ các mảng chạm.

- Cần tôn tạo, xây dựng lại lan can thành giếng theo đúng chu vi giếng hiện trạng, đồng thời bề mặt kè và lan lan cần xây bằng gạch để tránh biến dạng cảnh quan di tích.

-  Hồ sơ dự án cần bổ sung bản vẽ hiện trạng và phương án tu bổ Tả mạc, Hữu mạc.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt. Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích đền Miêng Hạ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác