467/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 290/TTr-UBND và số 291/TTr-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo 02 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo 02 di tích, gồm: Đền Xa Lộc (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) và đình Lâu Thượng (xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, cụ thể như sau:
1. Lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Xa Lộc (tôn tạo sân vườn, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng Nghi môn, tường bao).
2. Lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Lâu Thượng (tu bổ hiên, hệ mái; tôn tạo Nghi môn, tường bao; chống mối tổng thể di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo 02 di tích nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác