4697/BVHTTDL –KHTC

TL.BT VTVKH Tài chính, Phó VT. Lê Hồng Phong Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng Hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
 
Ngày 06 tháng 11 năm 2014 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có Công văn số 1536/VHTTDL-NVDL về việc xin ý kiến thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng Hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, sau khi nghiên cứu dự thảo kèm theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất về cơ bản với những nội dung đã được thể hiện tại dự thảo Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng Hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu một số nội dung cụ thể như sau:
2.1. Về căn cứ lập Quy hoạch tại các trang 2-4 của dự thảo. Đề nghị nghiên cứu bổ sung Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, nghiên cứu sắp xếp hệ thống căn cứ theo thứ tự cấp ban hành văn bản từ trên xuống và theo thứ tự mức độ ảnh hưởng trực tiếp giảm dần của Văn bản đến chủ trương lập, nội dung Quy hoạch.
2.2. Đề nghị nghiên cứu bổ sung mốc thời gian đánh giá hiện trạng và thời kỳ định hướng vào Phần Mở đầu tại các trang 1-5 của dự thảo.
2.3. Về hiện trạng văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tại các trang 12-13 của dự thảo. Đề nghị nghiên cứu bổ sung việc đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa, thể dục thể thao, nhất là những chỉ tiêu như tỷ lệ di sản văn hóa được tu bổ, chống xuống cấp; nhà văn hóa tại khu vực dân cư được xây dựng...
2.4. Đề nghị nghiên cứu bổ sung số liệu hiện trạng đến năm 2013 về tổng thu từ khách du lịch và lao động ngành du lịch vào các điểm 2.2, 2.3 tại trang 17 để có cơ sở nhận định, đánh giá.
2.5. Về bối cảnh phát triển du lịch trong tại các trang 30-31 của dự thảo.
Đề nghị nghiên cứu bổ sung số liệu hiện trạng đến hết năm 2013 về thị trường du lịch Việt Nam để có sở đối chiếu, so sánh và nhận định chính xác hơn với thực tế phát triển du lịch hiện nay của cả nước, Sơn La và vùng lòng Hồ thủy điện Sơn La.
2.6. về quan điểm, mục tiêu (tổng quát và cụ thể) tại các trang 34-35 của dự thảo. Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2014. Vì vậy, trong quan điểm và các mục tiêu cần thể hiện rõ việc xác định Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là trọng tâm, vùng lòng Hồ thủy điện Sơn La gắn kết với các các khu du lịch trọng điểm khác của tỉnh Sơn La để tạo tour, tuyến liên hoàn, bố trợ cho phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch toàn tỉnh.
Trên đây là một số ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn(để b/c);
-Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, KHTC, ĐL. (11).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác