46/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 46/BVHTTDL-DSVH, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3395/VHTTDL- QLDS ngày 20/11/2012 của Sơ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Chính Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 28/12/2012). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ di tích đình Vạn Phúc (đình chính), hạng mục: Tu bổ Tiền tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá di tích sau khi hạ giải để phân loại các cấu kiện cần bảo quản, tu bổ, phục hồi theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc của di tích. Các chân tảng hiện có cần được thống kê để sử dụng lại và làm mẫu phục chế.

- Hồ sơ cần bổ sung phương án bao che phục vụ thi công và căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/ NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ tòa Tiền tế đình Vạn Phúc theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác