46/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Cộng đồng ASEAN hình thành

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 4518/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ASEAN năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) và Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Cộng đồng ASEAN hình thành và Chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.
Thời gian: ngày 10 tháng 01 năm 2016.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí: Toàn bộ chi phí bao gồm chi phí dàn dựng, luyện tập, thù lao cho nghệ sỹ, ban tổ chức, thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu và các chi phí liên quan khác trích từ Quỹ Hội nhập Văn hóa ASEAN do Bộ Tài chính quản lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, THV (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác