4702/BVHTTDL –TTr

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2015

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Năm 2014 sắp kết thúc, các địa phương đang chuẩn bị bước vào mùa lễ hội năm 2015. Để công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 đạt kết quả tốt, có sự chuyển biến tích cực hơn so với các năm trước, đảm bảo cho nhân dân cả nước tham dự các lễ hội trong không khí phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Yăn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
I. ĐỐI VỚI LỄ HỘI DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản lý, tổ chức và hoạt động lễ hội năm 2014 -trên địa bàn, có giải pháp phát huy những mặt tích cực đồng thời kiên quyết khắc phục triệt để những thiếu sót, tồn tại của mùa lễ hội năm 2014 trong mùa lễ hội năm 2015- Xuân Ất Mùi.
2. Chỉ đạo các địa phương bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý và tố chức lễ hội, như: Chỉ thị số 21-CT/XW ngày 21/12/2012 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội...
Bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử-văn hóa, không để tình trạng xây dựng, sửa chữa di tích, tiếp nhận công đức, tiến cúng bằng hiện vật đưa vào bài trí trong khuôn viên di tích khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Chủ động có kế hoạch di dời các hiện vật đưa vào trái phép ra khỏi di tích.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc triến khai thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời bố trí cán bộ theo dõi sát các diễn biến trong lễ hội trên địa bàn, chủ động xử lý kiên quyết, khắc phục nhanh và hiệu quả nhất những phát sinh tại chỗ; thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động lễ hội năm 2015 của địa phương về Bộ (qua Thanh tra Bộ, Cục Văn hóa cơ sở) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Ban, Bộ, Ngành liên quan (đế phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
-Lưu: VT,TTr, XP.120.
 
DANH SÁCH
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI NĂM 2015
(Kèm theo công văn số 4702/BVHTTDL –TTr ngày 24/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
1. Văn phòng Quốc Hội;
2. Ban Tuyên giáo Trung ương;
3. Văn Phòng Chính phủ;
4. Ngân hàng Nhà nước;
5. Bộ Giao thông vận tải;
6. Bộ Y tế;
7. Bộ Công an;8. Ban Tôn giáo Chính phủ;
9. Bộ trưởng;
10. Các Thứ trưởng;
11. Các cơ quan thuộc Bộ: Tổng cục DL, Tổng cục TDTT, Ban QL Làng văn hóa du lịch VN, Thanh tra Bộ; Cục DSVH, Cục VHCS, Cục MTNATL, VP Bộ;
12. Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
13. Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Báo Nhân dân, Báo Thanh Niên, Báo tuổi trẻ, Báo Tiền phong, Báo Lao động, Báo Văn hóa, Báo Du lich, Báo Thể thao./.
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác