4710/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4710/QĐ-BVHTTDL, ngày 29 tháng 11 năm 2012 Về việc Tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong lĩnh vực Văn hóa”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 3680/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng khung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong lĩnh vực Văn hóa”

Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2012.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã phê duyệt trong dự toán kinh phí “Xây dựng khung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, KD.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác