4712/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội báo xuân tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức "Hội báo xuân Việt Nam 2010" bao gồm các báo, tạp chí, ấn phẩm của Việt Nam xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh dần 2010.

- Thời gian: ngày 28 tháng 02 đến ngày 07 tháng 3 năm 2010.

- Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Paris, Pháp.

Điều 2. Về kinh phí:

- Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi phí chuẩn bị địa điểm, tổ chức triển lãm, hỗ trợ chỗ ở cho đoàn cán bộ của Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế sang dàn dựng và tham dự Lễ khai mạc triển lãm từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2010.

-Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ Thông tin- Truyền thông chi tiền chuẩn bị hiện vật, tài liệu trưng bày, giá sách, kệ sách....và cước phí vận chuyển hiện vật sang Pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, HTM.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác