4714 /QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sở cấp nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Điều 2 . Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược, quy hoạch, đề án xây dựng và phát triển Trường, kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Trường, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với các ngành, nghề được phép đào tạo trên cơ sở Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, phê duyệt và phát hành giáo trình, đề cương bài giảng và các ấn phẩm khoa học khác phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các hoạt động đào tạo khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo các chuyên ngành, nghề về du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Xây dựng trang tin điện tử (Website) riêng, quản lý và cung cấp nguồn thông tin khoa học của Trường, tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường, các Bộ, ngành có liên quan.

6. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

7. Tiến hành nghiên cứu khoa học; triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn của Trường.

8. Xây dựng quy hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên của Trường; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học.

9. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

10. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

11. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý nhân sự và người học, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Điều lệ trường Cao đẳng nghề và được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1 . Lãnh đạo Trường:

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức;

b) Phòng Đào tạo;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

đ) Phòng Hành chính - Quản trị;

e) Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

3. Các khoa:

a) Khoa Kiến thức cơ bản;

b) Khoa Du lịch;

c) Khoa Quản trị Khách sạn;

d) Khoa Quản trị nhà hàng;

đ) Khoa Ngoại ngữ.

4. Các tổ chức trực thuộc:

a) Trung tâm Thông tin - Thư viện;

b) Trung tâm Thực hành nghề Khách sạn - Nhà hàng;

c) Trung tâm Đào tạo nghề thường xuyên (hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự trang trải);

d) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự trang trải).

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Điếu 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác