4716/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ nút giao Đào Tấn và các nút giao Đội Cấn, Bưởi, Cầu Giấy thuộc không gian xây dựng tuyến đường vành đai II trên địa bàn quận Ba Đình và quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tại Công văn số 3447/VHTT&DL-QLDT ngày 28 tháng 11 năm 2012, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 365/KCH ngày 29 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại nút giao Đào Tấn và các nút giao Đội Cấn, Bưởi, Cầu Giấy thuộc không gian xây dựng tuyến đường vành đai II trên địa bàn quận Ba Đình và quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

- Thời gian khai quật: từ ngày 05/12/2012 đến ngày 30/12/2013.

- Diện tích khai quật: 1.600m2, bao gồm: nút giao Đào Tấn: 800m2; nút giao Đội Cấn: 300m2; nút giao Bưởi: 300m2; nút giao Cầu Giấy: 200m2.

- Trủ trì khai quật: Ông Trần Quý Thịnh, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng Hà Nội giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.   

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội (02);
- Viện Khảo cổ học (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác