4719/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép tổ chức Lễ tuyên dương "Thương hiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch uy tín Việt Nam năm 2009"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 4049/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin về việc thành lập Báo Điện tử Tổ Quốc;

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin;

Căn cứ tờ trình số 143/TTR-TTCNTT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin về việc tổ chức Lễ tuyên dương thương hiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch uy tín Việt Nam năm 2009";

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Báo Điện tử Tổ Quốc thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Lễ tuyên dương thương hiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch uy tín Việt Nam năm 2009".

Thời gian: Tháng 4 năm 2010

Địa điểm: Nhà hát lớn TP.HCM, số 7 công trình Lam Sơn, Q.1, TP.HCM

Điều 2. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ Quốc thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-BT (để b/c)

-Lưu: VT, BĐTTQ,H (11)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác