4719/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Nguyễn Đình Phách - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Dương Ngọc Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, Báo Văn hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Đoàn Thị Hảo - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Núi Cốc và Ban Quản lý các di tích ATK.
Sau khi nghe đồng chí Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội; công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Thái Nguyên là Trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc, trong những năm gần đây, Thái Nguyên nổi lên là điểm sáng về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thái Nguyên, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh đã có sự phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm; chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp; tiếp tục kiểm kê, nhân rộng, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn Tỉnh; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Thái Nguyên năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo:
a) Nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể; tập trung xét và sớm đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt 1 cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
c) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Tỉnh cho phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.
d) Tăng cường chỉ đạo, tổ chức và quản lý tốt công tác lễ hội năm 2015, trong đó tập trung hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đặt tiền đúng nơi quy định; bố trí, quản lý tốt các dịch vụ; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, lễ hội trên địa bàn Tỉnh.
e) Xây dựng Quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng điểm; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt với các địa phương trong khu vực; sớm hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm đến du lịch trong và ngoài Tỉnh để tạo ra diện mạo mới trong phát triển du lịch những năm tới.
f) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ khẩn trương thực hiện và hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ được giao đến nay chưa hoàn thành theo Thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên (Thông báo số: 2651/TB-BVHTTDL ngày 02/8/2010; 3325/TB-BVHTTDL ngày 26/9/2012; 2833/TB-BVHTTDL ngày 01/8/2013; 2118/TB-BVHTTDL ngày 27/6/2014).
3. Về một số kiến nghị của tỉnh:
a) Về Đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:
Giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tập trung hoàn thiện Đồ án Quy hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ.
b) Về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản góp ý, đề nghị tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện nhiệm vụ Quy hoạch, gửi Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
c) Về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Sân vận động và Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
d) Về việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Việt Bắc:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị.
e) Về việc xây dựng Phù điêu nghệ thuật tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên trong kế hoạch 2015-2016:
Đề nghị Tỉnh chuẩn bị nguồn lực để thực hiện, Bộ giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn để hoàn thiện theo kế hoạch của Tỉnh.
f) Về vốn Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối quản lý nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và làm chủ đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn này. Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, để tham mưu lãnh đạo Tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.
g) Về nguồn vốn phát triển hạ tầng du lịch do ADB tài trợ:
Đồng ý với đề xuất của Tỉnh, Bộ sẽ đề xuất với ADB đưa Thái Nguyên vào danh sách các địa phương được thụ hưởng giai đoạn 4 của Dự án.
Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập dự án (lưu ý đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xóa đói giảm nghèo, tính liên kết vùng) và sớm làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Quản lý dự án ADB để thống nhất nội dung làm việc với Ngân hàng phát triển Châu Á.
h) Về vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015: Bộ đã ghi nhận và tiếp tục hỗ trợ tối đa để Thái Nguyên thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; tôn tạo các di tích; xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Đại Từ, Võ Nhai theo kế hoạch.
4. Đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm, tạo điều kiện:
- Bố trí khoảng 20 ha đất cho Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc mở rộng diện tích, chuẩn bị các điều kiện cần thiết nâng lên Trường Đại học trong thời gian tới;
- Sớm giải quyết cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 1,3 ha đất ven sông giáp với Bảo tàng để thực hiện dự án trưng bày gắn với văn hóa sông nước.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Thái Nguyên;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;
- Các đơn vị liên quan;
- Ban Quản lý dự án ADB;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác