4721/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4721/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Về việc phê duyệt kịch bản phim tài liệu ““Tình nghĩa keo sơn” về Giao lưu văn hoá nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu văn hoá nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kịch bản phim tài liệu “Tình nghĩa keo sơn” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Điều 2. Trong quá trình sản xuất Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung phim theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giao lưu, đảm bảo ý nghĩa chính trị và chất lượng nghệ thuật của bộ phim.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn Ngân sách cấp qua Văn phòng Bộ theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Văn hóa dân tộc, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, Vụ VHDT, ĐV.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác