473/ QĐ-TTG

KT. THỦ TRƯỞNG PHÓ THỦ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Nhân Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA"

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Điều 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác