473 /TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Phó Chánh văn phòng- Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Số: 473 /TB-VP ngày 20 tháng 12 năm 2010 Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI (Phiên họp lần thứ 7)

Ngày 15 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ rà soát các công việc phục vụ Đại hội XI của Đảng. Sau khi nghe các Cục, Vụ, đơn vị liên quan báo cáo công việc đã triển khai, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

 1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Có công văn xin ý kiến Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về mẫu Huy hiệu, ma két trang trí Đại hội.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi công ma két trang trí hội trường và các khẩu hiệu, pa-nô, áp phích phục vụ Đại hội;

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về quy mô, thời gian, địa điểm biểu diễn các chưng trình nghệ thuật.

- Hoàn thiện kịch bản, dự toán kinh phí đêm dạ hội chào mừng thành công Đại hội báo cáo Bộ trưởng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

- Huy động lực lượng, chỉ đạo tổ chức tập luyện, sẽ duyệt, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Đảng XI  theo kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng XI. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt nội dung các cuộc biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội.

- Sớm tổng hợp danh sách các đơn vị nghệ thuật, cán bộ, diễn viên tham gia phục vụ Đại hội Đảng XI để làm thẻ.

3. Cục Điện ảnh:

- Chỉ đạo sản xuất, hoàn thiện một số bộ phim mới để tổ chức Tuần phim Việt Nam tại các tỉnh, thành phố chào mừng Đại hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt các phim, băng hình phục vụ Đại biểu dự Đại hội.

4. Cục Văn hóa cơ sở:

- Phối hợp với các đn vị liên quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt các khẩu hiệu trên các trục đường của thành phố Hà Nội phục vụ Đại hội.

- Hướng dẫn, đôn đốc cơ sở tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội.

5.  Vụ Kế hoạch, Tài chính: Theo dõi, tổng hợp, quản lý, cấp kinh phí để các đơn vị kịp thời triển khai phục vụ Đại hội.

6. Văn phòng Bộ: 

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về mẫu Huy hiệu, ma két trang trí và các chương trình nghệ thuật.

- Đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đn vị thuộc Bộ báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Làm đầu mối nhận thẻ để phát cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tham gia phục vụ Đại hội.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- VP Đảng ủy Bộ;

- Các Cục, Vụ: MTNATL,

-  NTBD, Điện ảnh, KHTC;

- Lưu: VT, VP(THTT), NHH.20

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác